A. SHAPOVALOV LT
TC PAMOKSLAI LT
2011 07 17  11:00
Andrey Shapovalov
JIE
Andrey Shapovalov   JIE
 
2011.07.17  11.00
TC Sietlas
AUDIO (RU/LT):
Trukmė: 01:09:47
28 MB
SANTRAUKA (LT):
 
 
 
 
Šiandien kalbėsime ne apie žodį „JIE“, bet apie gyvenimo statusą, poziciją – „JIE“.
Turbūt visi esate girdėję tokias frazes: „JIE pasakė, kad man nepasiseks“, „JIE padarė visa kas įmanoma, kad mane sustabdytų“ ir t.t.

Aš pastebėjau, kad tą vardą „JIE“ suteikia tiems, kas nėra asmenybės; tai pilka masė, kuri turi jėgą tik tada, kai „JIE“ kartu.
Ar pamenate, kas būdavo gatvėje: „JIE“ mušdavo tave būriu, todėl kad ten nebuvo asmenybių, ir tik mušdami tave būriu, „JIE“ galėjo tave nugalėti.

Įsiminkite, mes visi gimstame „JŲ“ pilkoje masėje, ir norime tai girdėti, ar ne, bet mes esame sudedamoji minios „JIE“ dalis. Anksčiau ar vėliau mes visi turime įgyti asmenybės statusą, o būtent „JIS“ ir „JI“ visiems laikams paliks „JUOS“.

Ir kai tik tu tapsi „JIS“ arba „JI“, tai visi pradės atakuoti tave ir darys visa, ką tik įmanoma, kad sunaikintų tave, o priežastis bus vis ta pati – tu panorai tapti asmenybe.  Tu panorai turėti savo nuomonę? Tu panorai gyventi savo gyvenimą? Prieš tave pakils visi „JIE“! Žmonės, nepažįstantys tavęs, pakils prieš tave, jie bandys sunaikinti tave, net nepažinodami tavęs.

„Danielius buvo pranašesnis už visus valdytojus ir vietininkus, nes buvo labai sumanus  ir nepaprasta dvasia buvo jame. Danielius taip patiko karaliui, kad jis jau galvojo paskirti jį visos karalystės valdytoju. Kai kiti valdytojai ir vietininkai išgirdo apie tai, ėmė pavydėti Danieliui, Jie ieškojo priežasties Danielių apkaltinti karalystės reikaluose, bet jie nerado jokios priežasties nė kaltės, ir negalėjo jo niekuo apkaltinti. Danielius buvo labai sąžiningas ir ištikimas. Jokio apsileidimo nė kaltės nebuvo surasta jame. Galų gale tie vyrai kalbėjo: „Mes niekada nerasime jokios priežasties apkaltinti Danielių, todėl mes turime rasti kaltinimą prieš jį jo Dievo įstatyme“. (Danieliaus 6:3-5, versta iš WBTC)

Jūs turite suprasti, kad struktūrą „JIE“ sukūrė šėtonas ir „religijos dvasia“. Tai šio pasaulio kunigaikščio struktūra, tai vergystės ir kontrolės sistema. Juozapui virstant asmenybe, „JIE“, tai yra jo broliai, pabandė jį sunaikinti. Dovydas panoro padaryti gera ir nugalėti Galijotą, bet „JIE“ (pilka masė) - broliai, Saulius ir pats Galijotas - bandė sulaikyti jį. Didelis paklydimas yra tai, kad „JIE“ galvoja, jog pozicija, statusas iškels tave iš „minios“ pozicijos. Niekada! Saulius niekada netapo asmenybe, jis ir toliau bijojo „JŲ“, tai yra žmonių, nes niekada taip ir neatsiskyrė nuo minios.

„ Samueliui atėjus pas Saulių, šis pasveikino jį ir tarė: „Būk palaimintas Viešpaties. Aš įvykdžiau Viešpaties įsakymą“.
 Bet Samuelis klausė: „Tuomet ką reiškia šie garsai? Kodėl aš girdžiu avių bliovimą ir galvijų baubimą?“
 Saulius atsakė: „Iš Amaleko jie atsivarė juos, nes žmonės išsaugojo geriausias avis ir galvijus, norėdami paaukoti juos Viešpačiui, tavo Dievui; visa kita mes visiškai sunaikinome“.  Samuelis tarė Sauliui: „Palauk, ir aš pasakysiu tau, ką Viešpats man šiąnakt kalbėjo“. Ir jis atsakė: „Kalbėk“. Samuelis tarė: „Kai tu buvai mažas savo akyse, tapai Izraelio giminių galva ir Viešpats tave patepė Izraelio karaliumi.Ir Jis siuntė tave į kelią, sakydamas: ‘Eik ir visiškai sunaikink Amaleko nusidėjėlius. Kariauk su jais, iki visai juos išnaikinsi’. Kodėl nepaklusai Viešpaties balsui ir puolei prie grobio, piktai pasielgdamas Viešpaties akyse?“ Saulius atsakė Samueliui: „Aš juk paklusau Viešpaties balsui ir ėjau keliu, kuriuo Viešpats mane siuntė; aš parsivedžiau Amaleko karalių Agagą, o amalekiečius visiškai sunaikinau. Bet žmonės ėmė iš grobio geriausias avis ir galvijus, kurie turėjo būti sunaikinti, norėdami aukoti Viešpačiui, tavo Dievui, Gilgale“. Samuelis atsakė: „Argi Viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą Viešpaties balsui? Paklusti yra geriau negu aukoti ir klausyti yra geriau už avinų taukus. Nepaklusnumas yra kaip žyniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei Viešpaties žodį, Jis atmetė tave, kad nebebūtum karaliumi“. Saulius atsakė Samueliui: „Aš nusidėjau, nes nepaklausiau Viešpaties įsakymo ir tavo žodžių, bet, bijodamas žmonių, paklusau jų balsui.“ (1 Samuelio 15:13-24)


(„JIE“ – tai slapta bendrovė, kuri  bando kontroliuoti ir valdyti asmenybių gyvenimus.)
Čia viskas aišku, Saulius niekada netapo asmenybe ir visada buvo vedžiojamas „JŲ“, tai yra minios.
Niekada nežiūrėkite į žmogaus titulą ir statusą, tai dar apie nieką nesako. Titulą ir statusą galima nusipirkti, o asmenybės ir čempiono širdies nupirkti neįmanoma.

Kiek aš žinau pastorių ir lyderių, kai kuriuos net pažįstu asmeniškai, kurie slapčia klausosi visų mano temų ir pamokslų, ir daugumoje su viskuo sutinka, tačiau „JIE“ niekada viešai apie tai nepasakys, nes niekada netapo asmenybėmis, net ir gavę tarnautojo pavadinimą, jie ir toliau lieka bendrove „JIE“.

Prisiminkime Nikodemą. Jis turėjo aukštą šventiko titulą, bet jis nebuvo asmenybe. Jis naktį atėjo pas Jėzų pasakyti Jam, kad jis tiki, jog Jėzus iš Dievo. Nikodemas pasiliko bendrove „JIE“. Atminkite: asmenybės neina naktį pranešti apie savo įsitikinimus, asmenybės miršta dėl savo įsitikinimų.

Prisiminkite Jėzų, jį visada norėjo nužudyti „JIE“, ir Jį nukryžiavo „JIE“, ten nebuvo asmenybių, ten buvo tiesiog minia.
„JIE“ – tai visi ir tuo pat metu niekas, „JIE“ negali būti nugalėtojais ir čempionais, nes čempionais ir nugalėtaojais tampa tik asmenybės ir tik atskirai po vieną!
NUORODA
SANTRAUKA
2011 07 10  11:00
Andrey Shapovalov
Protestantas
Andrey Shapovalov   Protestantas
 
2011.07.10  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 02:03:00
 
AUDIO (LT/RU):
Trukmė: 01:19:13
32 MB
SANTRAUKA (LT):
 
 
 
 

Ar žinote, kas yra juokingiausia – kad mus dėl kažkokios priežasties vadina protestantais. Kiekvieną kartą, kai aš girdžiu šį žodį, mane suima juokas, mes seniai praradom ne tik šį vardą, bet ir jo tikrąją reikšmę ir šio žodžio dvasią.


Aš tyrinėjau, kodėl krikščionys buvo pavadinti protestantais. Tai protestas, tikra žodžio prasmė - „maištas“. Martinas Liuteris prikalė protesto tezes ant katalikų bažnyčių durų, ir būtent ten katalikai ėmė vadinti Liuterio „erezijų“ sekėjus protestantais.


(Žodynas) PROTESTANTAS – lot. protestans (protestantis) besipriešinantis, nesutinkantis


1)      Žmogus, protestuojantis prieš ką nors

2)      Tas, kas pareiškia protestą prieš ką nors

3)      Žmogus, pagal kurio reikalavimą vykdomas protestas.

 

Jėzus buvo protestantas, Dovydas buvo protestantas, Danielius ir Estera buvo protestantais ir daugelis kitų, - visi jie nesutiko su kažkuo ir ne šiaip nesutiko, bet visi jie dėl to kažką padarė. O kur mūsų laikų protestantai?


Žmonės mirė, kalbėdami tiesą, juos degino ant laužų, užmėtinėjo akmenimis, jie pūvo kalėjimuose, nes neatsisakė nešti ir kalbėti apie Dievo Šlovę. Pas mus net nėra kalbos apie mirtį, mes bijome būti atskirtais nuo bažnyčios, bijome apkalbų ir to, kad mūsų gali nepriimti kažkokioje draugijoje. Štai todėl beveik niekas iš mūsų nežino, kas yra Dievo Šlovė ir Jo Jėga.


Dieve mano, kur nusirito šiuolaikinė krikščionybė! Ir dar kažkas drįsta kalbėti, kad mums nereikia reformacijos.


Ar nesusimąstei apie tai, kodėl praktiškai visa krikščionybė turi silpnus lyderius? Todėl kad jie įsikaraliavo patys, Dievas jų nestatė, o tai, ko Dievas nestatė ir nepatepė, pasmerkta žlugimui. Tiesiog ant pirštų galima suskaičiuoti tai, ko išvis galima klausyti, jau nekalbant apie tai, kad kažką iš jų gauti.


Aš  netikiu, kad pas Dievą nėra čempionų, aš tikiu tuo, kad daugelis iš jų bijo užimti savo pozicijas, bijo likti išjuoktais, visuomenės atstumtais. Štai todėl sukčiai užėmė lyderių pozicijas bei nuleido standartus iki visiškai žemo lygmens. Praktiškai jau nieko aplink nejaudina, kad mūsų kartoje nėra Dievo judėjimo, o jeigu ir yra kažkios Jo Šlovės prošvaistės, tai jos tiek atakuojamos, kad daugiau niekas nebenori to imtis.


 (Danieliaus 3:14-19)
14 Nebukadnecaras klausė: „Ar tai tiesa, Šadrachai, Mešachai ir Abed Negai, kad mano dievams netarnaujate ir pastatydintos auksinės statulos nepagarbinote? 15 Dabar pasiruoškite, kai tik išgirsite rago, vamzdžio, citros, arfos, psalterio bei trimitų ir visokių muzikos instrumentų garsą, parpulti ir pagarbinti statulą, kurią pastatydinau. O jei nepagarbinsite, tuojau būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Ir koks Dievas išgelbės jus iš mano rankos?“ 16 Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas atsakė: „Mums nėra reikalo atsakyti į klausimą. 17 Jeigu taip padarysi, tai mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mus iš liepsnojančios krosnies ir Jis išgelbės mus iš tavo rankos! 18 O jei ne, tai tebūna tau žinoma, karaliau, kad mes tavo dievams netarnausime ir auksinės statulos, kurią pastatydinai, negarbinsime!“ 19 Nebukadnecaras be galo supyko, jo veido išraiška pasikeitė. Jis įsakė pakūrenti krosnį septynis kartus karščiau, kaip yra įprasta.


Aš noriu paklausti: Kur mūsų čempionai?


(1 Sam 17:32-37)
32 Dovydas tarė Sauliui: „Te nė vieno žmogaus širdis nenusigąsta jo. Tavo tarnas eis ir kausis su šituo filistinu“.  33 Saulius atsakė Dovydui: „Tu negali kautis su šituo filistinu, nes esi jaunas, o jis yra karys nuo pat jaunystės“. 34 Dovydas atsakė Sauliui: „Tavo tarnas ganė savo tėvo avis. Jei ateidavo liūtas ar lokys ir pagriebdavo ėriuką iš bandos, 35 aš pasileisdavau jam iš paskos, mušdavau jį ir išplėšdavau grobį iš nasrų. Jei jis puldavo mane, nutverdavau jį už barzdos ir užmušdavau. 36 Tavo tarnas yra užmušęs liūtą ir lokį, ir šitam neapipjaustytam filistinui atsitiks taip, kaip jiems, nes jis tyčiojasi iš gyvojo Dievo kariuomenės. 37 Viešpats, kuris išgelbėjo mane iš liūto ir lokio nagų, išgelbės ir iš šito filistino rankų“. Saulius tarė Dovydui: „Eik, ir Viešpats tebūna su tavimi“.


Skaitydamas Bibliją, aš pastebėjau, kad kai Dievas ką nors rinkosi, tai ne šiaip čempionai, tai dideli žmonės, kurie pasiekė didelių dalykų. Aš netikiu, kad Dievas pasibaigė. Aš netikiu, kad tai, ką matau aplink, pakėlė mano didis Dievas. Aš netikiu, kad tas menkas lygis, religijos ir mirtys – tai Jo planas mūsų kartai.


Mes kalbame apie mūsų kartos ateitį, kur lyderių pozicijas turi užimti stiprios Dievo išrinktos asmenybės.


Kai  buvau jaunas Dieve, aš klausinėjau visų, ką tik galima buvo pavadinti lyderiais ar pastoriais, aš supratau, kad daugelis iš jų negali net pasninkauti, jau nekalbant apie tai, kad prisiimti ant savo pečių atsakomybę už savo miestus. Viskas turi radikaliai pasikeisti. Mes melsimės, kad Dievas pakeltų Čempionus PROTESTANTUS ir kad tada, kai tave pavadins šiuo vardu, tu atitiktum šį vardą.


Mes nauja lyderių karta, turime nuversti seną nejudančią struktūrą tuo, kad užimsime savo pozicijas Dieve. Tau nereikia kariauti su kūnu ir krauju, tau tiesiog reikia užimti savo vietą, kurią iki tol buvo užėmę religiniai sukčiai. Tarnavimo kertelė turi būti pakelta tiek, kad niekas negalėtų tapti tarnautoju ar pastoriumi, bet šias pozicijas galėtų užimti tik tie, kuriuos tikrai išsirinko ir patepė Dievas!


Užimk savo poziciją Dieve ir visiems parodyk savo Gyvą Dievą!

 

NUORODA
SANTRAUKA
2011 07 03  11:00
Andrey Shapovalov
Savęs pažinimas
Andrey Shapovalov   Savęs pažinimas
 
2011.07.03  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 01:11:30
 
AUDIO (LT):
Trukmė: 01:10:18
28 MB
SANTRAUKA (LT):
 
 
 
 

„Savęs pažinimas“ (arba „Pažink save“)

Mano supratimu, daug problemų krikščionys turi, nes jie nepažįsta savęs. Šėtonas dažniausiai nugali krikščionis, nes jis labai gerai žino, kas jie. Šiandien kalbėsime apie dvasinį ir fizinį pasaulį.

 

Daugelis, nesuprasdami šių dviejų sferų ir to, kur mes turime būti ir judėti, gyvena kasdieniniuose pralaimėjimuose, nusivylime ir depresijoje. Kodėl daugelis iš mūsų neturi pergalės? O jeigu ir turime pergales, tai jos tokios nereikšmingos, kad apie tai kalbėti tiesiog gėda. Visa tai yra dėl to, kad mes nežinome, kas mes. Įsivaizduojate, į kokią apgaulę įviliojo mus šėtonas ir religijos dvasia – mes visą gyvenimą kovojame su antraeiliu kūniškumo elementu, kuris gyvena neilgai, tuo pačiu pilnai ignoruojame amžinąjį pirmaeilį dvasios elementą.

 

Mes turime įsisavinti tokį faktą, kad mes gyvename fiziniame pasaulyje, kur visada mums reikės pataisymų, pagalbos ir progreso. Fiziniame pasaulyje mus visada lydės klaidos, nes fiziniame pasaulyje mes esame netobula substancija. Dievas nepašaukė mūsų kovoti fiziniame pasaulyje, ir jeigu tau kažkas nesiseka fiziniame pasaulyje, tu neturi nuleisti rankų ir pasiduoti, nes tu gimei ne šiam pasauliui. Mes turime apsivalyti, išsilaisvinti ir dirbti su savo charakteriu, tačiau tai visiškai nedaro įtakos tavo judėjimui dvasiniame pasaulyje.

 

Paulius pasakė: „mes kovojame ne prieš kraują ir kūniškumą“. Pritaikyk tai ne tik kovai su žmonėmis, bet ir kovai su savimi. Tu numarini savo kūniškumą dvasios darbais, tai yra - tu darai tai, ką pasakė Dievas, pamokslauji evangeliją, išvarinėji demonus, kitaip tariant, darai tai, ką pasakė tau Dvasia.

 

Gal 5:16 (Vertimas iš WBTC) Bet aš sakau: tegu Dvasia jums nurodys, kaip elgtis, ir tada jūs nepasiduosite savo nuodėmingai prigimčiai.

(Vertimas „Džiaugsminga žinia“) Todėl aš sakau jums: gyvenkite, kaip liepia Dvasia, ir tada jūs nepasiduosite kūniškos prigimties troškimams.


Atmink, šios dvi sferos absoliučiai nepriklauso viena nuo kitos, o tai reiškia, kad tu gali lygiagrečiai veikti abiejose, tai yra – dirbti su savimi ir tuo pačiu metu judėti Dvasioje. Kaip pavyzdį imkim Kristaus mokinius. Jie darė viską, ką jiems liepė daryti Kristus, ir tuo pat metu jie mokėsi bei dirbo su savo charakteriu. Pauliui skausmas kūne ne trukdė, bet priešingai, net saugojo jį nuo kritimo. Kitais žodžiais tariant, leisk Dievui būti tavo teisėju.

 

Tačiau šėtonas apgavikas, ir jis pasakė tau, kad tu nevertas judėti dvasioje, nes tu nusidėjai kūnu ir suklupai. O kas tau pasakė, kad kūnas turi kokią nors įtaką nenuodėmingai, gimusiai iš Dievo dvasiai? Absoliučiai jokios.

 

Taip pat įsidėmėk, tavo viduje gyvena tavo pats pikčiausias priešas, kuris, tau suklydus, pasiruošęs sabotažui. Patikėkite, mus visus kartas nuo karto jis atakuoja, ir mes klystame.

 

Taigi tu esi dvasia, tu visada ja buvai ir visada būsi, tiesiog Dievo atžvilgiu tu buvai miręs. Tu gyveni futliare, kuris vadinamas kūnu. Kaip nekeista, šiame futliare nori gyventi ne tik tu, jame taip pat nori gyventi piktosios dvasios – todėl tu nesi kūnas. Tu turi sielą, kuri sudaryta iš trijų dalių (valia, jausmai ir emocijos). Taip pat tu turi kūniškumą su visomis jo aistromis ir geismais iš pragaro. Todėl prašau, niekada nepainiokite fizinio kūno, kurį mums davė Dievas, ir nuodėmingo kūniškumo.

 

Dvasiniame pasaulyje tu privalai žinoti, kad tu jau esi tuo, kuo tu turi būti, tu jau Jo sūnus ir dukra. O jeigu ne – tada Kristus kažko nepadarė iki galo.

 

Tau atgimus iš aukšto, jau viskas, kas tau būtina, yra tavo viduje, tai yra tavo dvasios viduje. Dabar tavo užduotis – išgauti visa tai iš ten ir atnešti į žemę.

 

Viskas turi remtis ne tavo kūniškumo šventėjimu, o judėjimu dvasioje, nes būtent ten viskas padaryta ir būtent ten Jėzus pavadino tave nugalėtoju!

 

NUORODA
SANTRAUKA
2011 06 19  11:00
Andrey Shapovalov
Uolumas dėl Jo namų
Andrey Shapovalov   Uolumas dėl Jo namų
 
2011.06.19  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 01:18:41
 
AUDIO (LT/RU):
Trukmė: 01:17:28
31 MB
SANTRAUKA (LT):
 
 
 
 

„Artėjant žydų Paschai, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje Jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, karveliais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, Jis išvijo juos visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus ir išvartė stalus. Karvelių pardavėjams Jis sakė: 'Pasiimkite visa tai iš čia ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!' Ir Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: 'Uolumas dėl Tavo namų sugrauš mane, kaip ugnis'. (Jn 2:13-17)

Bažnyčia, pasiekianti pasaulį, ar pasaulis, užvaldęs bažnyčią?

Paskutiniųjų laikų bažnyčia stengiasi būti suprasta ir priimtina pasauliui, ir būtent tai ją naikina.

Kuo labiau šiuolaikinė bažnyčia pasiekia pasaulį, tuo labiau pasaulis pasiekia bažnyčią ir vis daugiau pasaulio įdiegiama bažnyčioje, tuo mažiau bažnyčioje lieka kažko Dieviško.

Kai bažnyčia bando pasiekti pasaulį, tai šio pasaulio dvasia stato taisykles, dėsnius ir savo tvarką, ir bažnyčia stengiasi vykdyti tai, eina į visokius kompromisus, ir būtent tai atima iš jos jėgą, valdžią ir autoritetą.

Mus privertė žaisti žaidimą. Bažnyčia trokšta būti priimta pasaulio, - užtai mums reikia profesionalių spektaklių, estrados ar kurti filmus, stengtis patekti į Holivudą arba politiką... Visa tai daro bažnyčia, kurioje nėra Jėgos, Šlovės ir Dievo, ir kuri bando susitarti su šio pasaulio dvasia.

Bažnyčia nepašaukta susitarti su šiuo pasauliu, - ji pašaukta nugalėti šį pasaulį!

Geras pavyzdys yra Mozė ir Faraonas.

Įsimink tai visam laikui: tau nieko nereikia, tik Dievo Šlovės!

„Viešpats atsakė: 'Mano artumas eis su tavimi, ir Aš įvesiu tave į poilsį'. Mozė atsakė: 'Jei Tavo artumas neis, nevesk mūsų niekur iš šitos vietos. Nes kaip man sužinoti, kad aš ir Tavo tauta atradome malonę Tavo akyse? Ar ne iš to, kad Tu eisi su mumis? Taip aš ir Tavo tauta būsime išskirti iš visų žemės tautų'. (Išėj 33:14-16) Tiesioginis vertimas iš rusų k.: „Jeigu Tu neisis su mumis, tada aš ir ši tauta niekuo nesiskirs nuo bet kurios kitos tautos šioje žemėje!

Niekam ne paslaptis, kad bažnyčia jau seniai nepripažįsta angamtinių dalykų, ir kad pasaulis žymiai greičiau prima Šventosios Dvasios judėjimą, nes pasauliui tai tiesiog įdomu.

Jeigu mes judėsime taip, kai judame, ir nieko nekeisime, tai kai krikščionybė būgtai pasieks pasaulį, pasirodys, kad pasaulis pilnai užvaldė bažnyčią. Ir būtent tą procesą mes dabar ir stebime.

Patikėkite, brangieji, šio pasaulio kunigaikštis žino, ko tau trūksta, ko tau reikia ir kokia tavo svajonė. Taigi, kaip jis elgėsi su Jėzumi dykumoje, taip elgsis ir su tavimi. Klausimas toks: ar eisi su juo derėtis?

Šio pasaulio dvasia (šėtonas) sukūrė struktūrą, arba sistemą, prieš kurią bažnyčia turi nusilenkti, jei nori egzistuoti šiame pasaulyje, o jeigu ne – tada bažnyčia negalės judėti taip, kaip ji nori. Taip, tai tiesa, jeigu tu nori judėti pagal kūniškus šio pasaulio kunigaikščio principus, tačiau mes  esame kita substancija (medžiaga), ir turime judėti savame Dievo Šlovės elemente. Šiame elemente tu absoliutus nugalėtojas, ir būtent šiame elemente šėtonas nieko negali tau padaryti, nes jis „pasaulio kunigaikštis“, o ne „Dvasios kunigaikštis“.

Pradedant pranašais, kurie klajojo dykumose, nes nenorėjo nusilenkti prieš šio pasaulio kunigaikščio sistemą, ir Senojo Testamento generolais – Moze, kuris nenusilenkė prieš faraoną, Danielius, Sidrachas, Mešachas ir Abednegas, taip pat ir Jėzus bei Jo mokiniai, niekas iš jų nenusilenkė prieš šio pasaulio kunigaikščio sistemą.

Jeigu tu nori būti sėkmingu, tu neturi teisės nusilenkti šio pasaulio sistemai. Bažnyčia turi judėti tik savame elemente, būtent ten ji nenugalima!

Taip pat mes suprantame, kad mes nesiruošiame judėti su sena, nejudančia ir nieko netrokštančia karta. Mes pakelsim nauja!

Dvasioje viskas jau tiek pribrendę tikrai reformacijai, kad reikia būti aklu, kad to nepastebėtum, - reformacija neišvengiama.

Reformacija -  tai ne seno remiksas (padailinimas, atnaujinimas), tai visiškai naujas Šventosios Dvasios vynas, iš visiškai naujų vynmaišių!


NUORODA
SANTRAUKA
2011 06 12  11:00
Andrey Shapovalov
Argi tai viskas?
Andrey Shapovalov   Argi tai viskas?
 
2011.06.12  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 01:07:27
 
AUDIO (LT/RU):
Trukmė: 01:04:38
37 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2011 05 29  11:00
Andrey Shapovalov
Čempiono DNR
Andrey Shapovalov   Čempiono DNR
 
2011.05.29  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 01:06:33
 
AUDIO (LT/RU):
Trukmė: 01:02:20
25 MB
SANTRAUKA (LT):
 
 
 
 

Čempiono DNR, 2011-05-29, Andrej Šapovalov

Pastaruoju metu stebiu daug jaunų žmonių, kurie pakyla ir nori įsilieti į valdymą, lyderystę, bando atidaryti bažnyčią arba tarnavimą.  Tai iš esmės yra labai gerai, bet daugelis daro lemtingas klaidas, dėl kurių jie krenta, o kartais net ir praranda savo pa  šaukimą.

Aš noriu pakalbėti apie tai, ką reiškia būti čempionu (sfera čia neturi jokios reikšmės). Labai dažnai asmenybės, kurios turi čempionų DNR, patenka į disbalansą. Velnias žaidžia su jų patirties stoka, nustumia juos į šalikelę, ir galų gale sunaikina.

Įsidėmėkite, šėtonas labai bijo asmenybių su čempionų DNR, ir jis padarys viską, kas įmanoma, kad jau pačioje jaunystėje išstumtų juos iš žaidimo.

Polinkiai.

  • (+ Narsumas) ar (- Įžūlumas); + Estera ar - Amanas
  • (+ Mesti sveiką iššūkį ir užduoti klausimus) ar (- Maištas ir bet kokios valdžios išsižadėjimas); + Saliamonas ar - Adonijas
  • (+ Sveika lyderystė) ar (- Brutalus diktatoriškumas); + Pranašas Elijas ar – Jezabelė ir Ahabas
  • (+ Sveika konkurencija) – tai paskatina tave peržiūrėti kai kurias pozicijas, tu pastebi, kad tau kažko trūksta arba reikia taisyti kažkurią sferą. (- Pavydas) – tai nesveika konkurencija, tai Kainas, kuris nužudė savo brolį. Pavydas sunaikins tave, jis paprastai paskatina čempioną tokiems poelgiams, kurie atves jį/ją į pralaimėjimą ir žūtį.
  • (+ Savo pozicijos žinojimas). Tu ramus, susivaldantis, tu žinai savo teritoriją ir tiksliai žinai savo įtakos sferą, tu neleisi šėtonui išvesti tave į jo mūšio lauką. (- Absoliutus leistinumas).  Ši negatyvi savybė sunaikino daugiau čempionų, nei jūs galite įsivaizduoti.  Dažnai čempionui atrodo, kad jeigu jis turi kažkokoje sferoje antgamtinę sėkmę, tada tai reiškia, kad jis/ji gali daryti ar imtis bet ko: pinigai, politika, socialinės programos, misionierystė, - kas tik įmanoma.  Tai ne taip.  Didžioji dalis tų, kurie taip pasielgė, prarado net savo pagrindinį patepimą.
  • (+ Kova prieš dvasią) ir (- Kova prieš žmogų).

Kai Jėzus kalbėjo, Jis kalbėjo apie raugą, apie dvasią.  Jis niekada neatakavo atskiro žmogaus.  Taip, fariziejai, sadukiejai, Rašto žinovai atpažindavo, kad Jis kalbėjo apie juos, Jėzus pliekė tą dvasią, o ne asmenybę.

Visi, kuriuos Dievas pagimdė tam, kad užimtų valdžios lyderystės poziciją, jiems visiems teks susidurti su tais, kas laiko lyderystės ir valdžios pozicijas, ir nuo to, kaip tu pasielgsi su jais, priklausys, kaip greitu laiku bus pasielgta su tavimi.


NUORODA
SANTRAUKA
2011 04 10  11:00
Andrey Shapovalov
Išstumti iš pašaukimo
Andrey Shapovalov   Išstumti iš pašaukimo
 
2011.04.10  11.00
TC Sietlas
VIDEO (LT):
 
 
Trukmė: 01:24:47
 
AUDIO (LT/RU):
Trukmė: 01:06:18
5 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2011 03 27  11:00
Andrey Shapovalov
Praplešę realybės materiją
Andrey Shapovalov   Praplešę realybės materiją
 
2011.03.27  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 01:08:47
 
AUDIO (LT):
Trukmė: 54:02
25 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2011 03 20  11:00
Andrey Shapovalov
Tu nesvajoji apie tai, kо tu nežinai
Andrey Shapovalov   Tu nesvajoji apie tai, kо tu nežinai
 
2011.03.20  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 1:11:37
 
AUDIO (LT/RU):
Trukmė: 1:01:59
28 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2011 02 27  11:00
Andrey Shapovalov
Pasidavę procesui
Andrey Shapovalov   Pasidavę procesui
 
2011.02.27  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 01:04:33
 
AUDIO (LT):
Trukmė: 57:50
26 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2011 02 20  11:00
Andrey Shapovalov
Dizainas ir Dizaineris
Andrey Shapovalov   Dizainas ir Dizaineris
 
2011.02.20  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 1:05:25
 
AUDIO (LT/RU):
Trukmė: 01:00:11
17 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2011 02 13  11:00
Andrey Shapovalov
Išnešiojęs Jo svajonę
Andrey Shapovalov   Išnešiojęs Jo svajonę
 
2011.02.13  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 1:13:43
 
AUDIO (LT):
Trukmė: 01:12:19
33 MB
NUORODA
SANTRAUKA
2011 01 16  11:00
Andrey Shapovalov
Ne savo elemente
Andrey Shapovalov   Ne savo elemente
 
2011.01.16  11.00
TC Sietlas
VIDEO (RU):
 
 
Trukmė: 1:07:18
 
AUDIO (LT):
Trukmė: 01:07:03
61 MB
NUORODA
SANTRAUKA

DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)