APIE G12
G12 MOKYKLA
PAMOKA 1 2011-02-09

„...Aš padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave, ir išaukštinsiu tavo vardą ir būsi tu palaiminimas...“ (Pradžios 12,2)

Mes, skaitydami Dievo Žodį matome, kad Dievas pirmasis naudojo šį principą. Jis sukūrė žemę ir žmogų, Jis žinojo ką ir kaip nori padaryti.

„Tuomet Dievas tarė: ‚Padarykime žmogų pagal Mūsų paveikslą ir panašumą; tevaldo jis ir jūros žuvis ir padangių sparnuočius, ir galvijus ir visus laukinius žemės gyventojus, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius!‘ Dievas sukūrė žmogų pagal Savo paveikslą, pagal Dievo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas: ‚Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims ir padangių paukščiams ir visiems žemėje judantiems gyvūnams.‘ (Pradžios 1, 26-28)

„Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.“ (Efeziečiams 2,10)

Dievas individualiai, iš kiekvieno mūsų, nori padaryti didelę tautą, kad mes daugėtume visose gyvenimo srityse ir gelbėtume sielas Dangaus Karalystei. Tavoji tauta, tai tie, kurie seks tavimi ir bus tokie, kaip ir tu. Jei tu siauro mąstymo žmogus, tai apie tave ir susirinks tokie patys, ir atvirkščiai. Jei tu matai tūkstantį, tai tavo patepimas ir bus tūkstančiui, ne daugiau (kaip našlė, kuri gavo tiek aliejaus, kiek turėjo indų). Iš Dievo gausi tik tiek, kiek gali sutalpinti ir jokiu būdu ne daugiau. Dievas patepimu šiaip sau nesimėto. Bet jeigu tu matai daugybę (tautą), tai Dievas ir pateps tave atitinkamai.


# 1 Kas yra Pažinimas?

Tai Dievo Idėja arba Noras, kurį Jis atveria žmogaus protui, kad žmogus tai įgyvendintų.Biblijoje mes matome daugybę žmonių, kuriems Dievas atvėrė Savo valią. Jis jiems atvėrė, ką nori per juos ir su jais daryti (Abraomas, Mozė, Juozapas, Dovydas, Saliamonas, Jeremija, Jėzus).Visi didieji Dievo žmonės turėjo Pažinimą ir be pažinimo iš Dievo jų gyvenimuose nebūtų nieko įvykę.Pirmiausia ateis pažinimas ir tik po to Dievas apsups tave žmonėmis su panašiu pažinimu.

 
# 2 Dievo Pažinimo charakteristika (kaip suprasti, kad tai pažinimas iš Dievo?)

1) Švarūs motyvai (žmogus neieško pelno ir naudos sau).
2) Šventumas ir Tyrumas (asmeninis ir visuomeninis gyvenimas)
3) Dvasinės ir socialinės naudos atnešimas žmonėms.
4) Pažinimas nėra susikoncentravęs į save (garsina ne save, bet Dievą).
5) Galutinis rezultatas – pašlovinti Dievą (pažinimas nukreiptas į Dievą).# 3 Trys Pažinimo aspektai.


A. Pažinimas – tai didžių lyderių jėga (tiek Dievo, tiek ir šėtono lyderių).
Dievo Pažinimas jus pavers nugalėtojais ir privers atsižadėti visko, kas jums kliudo.

„Bet tai, kas man buvo pirmenybė, aš dėl Kristaus palaikiau tuštybe. O taip! Aš iš tikrųjų viską laikau tuštybe, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties pažinimo didybe. Dėl Jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau šiukšlėmis, kad tik laimėčiau Kristų“. (Filipiečiams 3,7-8)


B. Pažinimas atneša gyvenimą ir prabudimą.
Tai reiškia skelbti dalykus iš dvasinio pasaulio į fizinį pasaulį (maldos ir dvasinės kovos būdu).

"Viešpaties ranka palietė mane. Jis išvedė mane Viešpaties Dvasia ir pastatė viduryje slėnio, kuris buvo pilnas kaulų.  Jis visur vedžiojo mane tarp jų. Sausų kaulų slėnyje buvo labai daug. Jie buvo labai sudžiūvę. Jis paklausė manęs: „Žmogaus sūnau, ar gali šitie kaulai atgyti?“ Aš atsakiau: „Viešpatie Dieve, tik Tu tai žinai“. Tuomet  Jis man tarė: „Pranašauk šitiems kaulams, sakyk jiems: ‚Sudžiūvę kaulai, klausykitės Viešpaties Žodžio!’ Taip kalba Viešpats Dievas šiems kaulams: ‚Aš įkvėpsiu į jus dvasią, ir jūs atgysite!  Aš duosiu jums sausgysles, užauginsiu jums raumenis, apvilksiu jus oda, suteiksiu jums alsavimą ir atgysite. Tada jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats’“. Aš pranašavau, kaip man buvo liepta. Pranašaujant staiga pasigirdo triukšmas ir barškėjimas, ir pamačiau kaulus judant; jie artėjo kaulas prie savo kaulo.  Aš įsižiūrėjau: ant jų atsirado sausgyslės, raumenys, ir oda apdengė juos. Bet dvasios nebuvo juose.  Viešpats sakė man: „Žmogaus sūnau, pranašauk dvasiai ir sakyk: ‚Taip sako Viešpats Dievas: ‚Ateik, dvasia, iš keturių šalių ir padvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų’“.  Aš pranašavau, kaip man buvo liepta. Dvasia įėjo į juos, jie atgijo ir atsistojo ant kojų nepaprastai didelė minia.“ (Ezechielio 37,1-10)

C. Pažinimo įtvirtinimas mokiniuose.

Sėkmingas lyderis privalo įtvirtinti Pažinimą savo mokiniuose.

Jėzus buvo gavęs iš Dievo Pažinimą ir Tikslą išgelbėti žmoniją, ir Jis ne tik tai pasiekė, bet ir taip degė tuo Pažinimu, kad net ir po Jo mirties Jo mokiniai nesustojo, bet pasiekė dar didesnių rezultatų ir atidavė savo gyvenimus už Jį.

„...ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti.“ (2 Timotiejui 2,2)

Išmok kalbėti apie savo Pažinimą taip karštai, kad visi aplinkui užsidegtų tuo Pažinimu.

„Išlaisvink tuos, kurie vedami mirti, nejau atsisakysi išgelbėti pasmerktus nužudyti?“ (Patarlių 24,11)


„Viešpats atsakydamas man tarė: „Užrašyk regėjimą aiškiai ant plokščių, kad jį lengvai galėtų perskaityti prabėgantis. Regėjimas yra skirtam laikui, jis kalba apie pabaigą, bet galiausiai jis kalbės ir nemeluos. Jei jis uždelstų – lauk, nes jis tikrai išsipildys ir nevėluos.“ (Habakuko 2,2-3)


AUDIO
 
1_PAMOKA.pdf Konspektas
1PAMOKA_testas.pdf Kontrolinis darbas
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)