APIE G12
G12 MOKYKLA
PAMOKA 7 2011-02-18

Pažinimas – tai sielų gelbėjimas ir mokinių reprodukavimas per strateginį gelbėjimo ir auginimo procesą.
 
 „Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą.“ (1 Timotiejui 2,3-4)

Strateginis gelbėjimo ir auginimo procesas, kurį praeina kiekvienas naujai atsivertęs krikščionis, vėliau jis išauga į tarnautojo, tai yra lyderio, poziciją.

Tai Jėzaus Kristaus modelis:
1. Išgelbėti
2. Įtvirtinti
3. Išmokyti
4. Išsiųsti

1 Išgelbėti
Tai evangelizacinė išgelbėjimo pakopa, per pakvietimą atgailai, kai liudijama asmeniškai ir namų grupėse.

 „Jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“ (Morkaus 16,15-16) 

Jėzus mums įsakė, kad pasiektume Jam visas tautas. Sėkmė priklauso nuo to, ar kiekvienas, įsitraukęs į šį darbą mokinys, taps pergalės ir sielų gelbėjimo ekspertu. Jei mes kiekvienas išgelbėsime per metus po vieną žmogų ir išmokysime jį daryti tą patį, tai per trisdešimt tris metus galima išgelbėti aštuonis su puse milijardo žmonių.

2 Įtvirtinti
Tai reiškia, uždaryti užpakalines duris į pasaulį. Šis proceso esmė – skirti dėmesį ir pagalbą naujai atsivertusiam krikščioniui.

 „Kurie mielai priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jų apie tris tūkstančius sielų. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų.“ (Apaštalų darbai 2,41-42)

Viešpats reikalauja rūpintis tais broliais ir sesėmis, kurie tik ką papildė šeimą. Namų grupės lyderiui negalima nuleisti akių nuo šių krikščionių, kol jie asmeniškai nesusitiks su Jėzumi (nepraeis Encounter‘į). Šiame įtvirtinimo procese sėkmė lydės tada, kai kiekvienam naujai įtikėjusiam bus parodyta meilė, dėmesys, vos tik jie pasirodys bažnyčioje, arba namų grupėje. Bet koks atmetimas, šaltumas, dėmesio neparodymas, naujai įtikėjusiojo širdyje sukelia skausmą. Meilė, kurią jiems parodysite, suteiks apsaugą, pasitikėjimą ir užtikrintumą, kad tai tikra jų dvasinė šeima.

Pirmasis įtvirtinimo laiptelis: kiekvienas naujai įtikėjęs turi būti priskirtas namų grupei, kur juo bus rūpinamasi.

Antrasis įtvirtinimo laiptelis: kiekvienas naujai įtikėjęs turi praeiti Pre-Encounter‘į. Ši pakopa parengia žmogų Enkauteriui, tuo metu jis turi suvokti, kas vyks Encounter‘io metu. Tai labai svarbi pakopa, ji atveria žmogaus širdį ir parengia ją atsiverti Encounter‘io metu prieš Dievą, parengia susitikimui su Dievu.

Pre-Enkauteris yra iš keturių pakopų:
1) Įsitikinimas savo išgelbėjimu;
2) Maldos jėgos suvokimas;
3) Žodžio jėgos suvokimas;
4) Išlaisvinimo principų žinojimas.

Trečiasis įtvirtinimo laiptelis:
Encounter‘is, t.y. susitikimas arba susidūrimas su Dievu. Tie, kurie lanko namų grupes ir praėjo Pre-Encounter‘į, išvyksta į susitikimo su Dievu vietą, į užmiestį. Žmogus išvyksta trims dienoms nuo visų rūpesčių ir kasdienio savo gyvenimo. Šiame susitikime tarnautojai, patarnauja žmogui giliai ir asmeniškai penkiose skirtingose sferose.

1 Užtikrintumas išgelbėjime. Savo nuodėmingos prigimties suvokimas, pilnas nuodėmių išpažinimas, ir tikra atgaila iš tyros širdies (kryžiaus apreiškimas).

2 Vidinis išgydymas.
Žmogui tarnaujama emocijų lygyje (sielos lygyje).
Tarnautojas rūpinasi žmogumi, kad jis būtų išlaisvintas iš visų vidinių sužeidimų, kuriuos jis galėjo patirti vaikystėje, jaunystėje, arba jau suaugęs.

3 Išlaisvinimas. Vyksta išlaisvinimas iš demonų ir įvairių dvasių, kurios gyvena žmoguje, paveldėtų ir užsitrauktų prakeikimų, kai dalyvaujama okultinėje veikloje.

4 Krikštas ir prisipildymas Šventąja Dvasia. Visi po atgailos ir apvalymo pasikrikštija ir prisipildo Šventąja Dvasia.

5 Pažinimas.
Pati svarbiausia Encounter‘io pakopa, kai žmogus gauna tikslą ir pažinimą savo gyvenimui ir įsitvirtina tame, dėl ko jis yra gimęs ir ką Dievas jam paskyręs atlikti šioje žemėje.


3 Išmokinti:
Tai procesas, kai įtvirtintas tikintysis tampa nauju mokiniu, kuris visą savo gyvenimą pilnai pašvenčia Dievui.

 „...ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti.“ (2 Timotiejui 2,2)

 „Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen“.“ (Mato 28,19-20)

Mokinystės esmė tame, kad naujas mokinys išmoktų būti laisvas, nugalėti pagundymus, kurie dažnai ateina Encounter‘io. Tada mokinys turi praeiti Post- Encounter‘į. Tai dešimt pamokų, kurias mokinys turi praeiti, tam, kad sustiprėtų po Encounter‘io. Galutinė apmokymo pakopa, tai Lyderių Mokykla. Tie, kas praėjo Post- Encounter‘į, bus apmokomi šioje mokykloje. Pažinimas, Bažnyčios Nukreipimas, namų grupių augimo strategija, viso to mokoma Lyderių mokykloje.

Apmokoma trimis etapais.

Pamatinių krikščioniško gyvenimo tiesų išaiškinimas.
Detalus Pažinimo suvokimas ir žinojimas, kaip jį vystyti savo namų grupėse.
Sužinoti savo asmeninį tarnavimo potencialą ir jį lavinti; tapti brandžiu tarnautoju.


4 Išsiųsti:
„Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen“.“ (Mato 28,19-20)

Visas pažinimas nukreiptas į tai, kad žmogus po išgelbėjimo taptų mokiniu, lyderiu ir Dievo derliaus darbininku. Principinė pažinimo esmė tame, kad žmogus taptų stipriu krikščioniu ir lyderiu, gelbėtų kitus ir padėtų kitiems mokiniams tapti stipriais Kristuje ir išsiugdyti savyje Kristaus charakterį.
AUDIO
 
7_PAMOKA.pdf Konspektas
7PAMOKA_testas.pdf Kontrolinis darbas
Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)