ENCOUNTER
PRE-ENCOUNTER
Pasiruošimo „Susitikimui su Dievu“ (Pre Encounter) gairės


Dabar mes apžvelgsime „Susitikimo su Dievu“ (Encounter) gaires.

  • Pokalbis apie Evangeliją
  • Keturi dvasiniai dėsniai

„O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai“ (Rom 5:8).

„O tiems, kurie Jį priėmė, tikintiems Jo vardu, davė valdžią būti jo vaikais“ (Jn 1:12).

Parodyti žmogui, kuriam jūs liudijate, nuostabiausią Dievo meilę prarastiesiems, ir atvesti  jį  pas Kristų.

Įvadas


Visa visata yra valdoma dėsniais. Šiuos dėsnius Dievas nustatė tam, kad visatoje būtų tobula tvarka, „...laikant viską Savo jėgos žodžiu“ (Žyd 1:3).

Taip pat egzistuoja Dievo nustatyti  dvasiniai dėsniai. Bet žmogus vieną kartą nusprendė juos pažeisti savo paties valia. Štai kodėl mes turime sužinoti Dievo valią savo gyvenimui.

1. Dievas tave myli ir turi nuostabų planą tavo gyvenimui.

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė Savo Viengimį  Sūnų, kad kiekvienas Jį tikintis nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą“ (Jn 3:16).

Dievas nekenčia nuodėmės, bet myli visus žmones, net ir nusidėjėlius. Nepaklusnumas atskyrė žmogų nuo pradinio tikslo, kurį Dievas suplanavo jo gyvenimui. Žmogus buvo atskirtas nuo Dievo šlovės ir išėjo iš palaiminimo būsenos. Žmonijos išpirkimui nebuvo kito kelio, kaip tik atnešti Dievui atpirkimo  auką. Ta auka tapo Jo Sūnus.

2. Žmogus yra nuodėmingas ir atskirtas nuo Dievo.

Mes žinom, kad žmogaus prigimtis atvirai protestuoja prieš  Dievišką valdžią ir yra linkusi elgtis pagal kūniškumo užgaidas. “Todėl, kad visi nusidėjo ir jiems yra atimta Dievo šlovė“ (Rom 3:32). Tai reiškia, kad tavo amorali siela bus visam laikui atskirta nuo Dievo ir eis į amžinų kankinimų buveinę, kur ji neturės ramybės nei dieną nei naktį.

3. Jėzus Kristus - vienintelis kelias  į išsigelbėjimą.


Izaijas pasakė: „Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti“ (Izaijo 53:5). Jėzus laisvanoriškai priėmė sau mūsų bausmes tam, kad mus pilnai išpirktų. „Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų - ir mirusiųjų prisikėlimas“ (1Kor 15:21). „Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14:6). Tik per Jėzų mes priimam išgelbėjimą ir nuodėmių atleidimą.

4. Priimti Jėzų Kristų, kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją.


„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą“ (Jn 1:12). Kad susitaikytų su Tėvu, žmogus turi atsisukti į Jį, savo valią pajungti Jam, ir paprašyti Jėzaus įeiti bei karaliauti jo gyvenime. “Štai, aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs Mano balsą, ir atvers duris, Aš pas jį įeisiu, ir vakarieniausiu su Juo, o jis su manimi“ (Apr 3:20).

Išvada

Visos bausmės, kurias mes užsitarnavome, kaip nusidėjėliai, krito ant Jėzaus - ant Žmogaus, kuris nepadarė jokios nuodėmės. Visa gera, ką užsitarnavo Jėzus,  pas mus ateina per tikėjimą  Juo. Dievas į mus žiūri per Jėzų, ir per Jį mes galime bendrauti su Dievu.

Pritaikymas

Po šių keturių dėsnių išaiškinimo, reikia padėti žmogui atiduoti savo gyvenimą Jėzui. Nukreipkite jį atgailos maldai.

Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)