ENCOUNTER
PRE-ENCOUNTER
Pirmas pokalbis. Gimti iš naujo.

„Jėzus jam atsakė: iš tiesų iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš aukšto, negalės pamatyti Dievo Karalystės“ (Jn 3:3).

„ir taip, kas Kristuje, tas naujas kūrinys; sena praėjo, dabar viskas nauja“ (2 Kor 5:17).

Tikslai

Išaiškinti, kodėl reik gimti iš naujo. Apibūdinti antro gimimo privalumus.

Įžanginis klausimas

Ar tu esi įsitikinęs tuo, kad tu gimei iš aukšto?

Įžanga


Kai mes atsiradome šitame pasaulyje, Dievas į kiekvieną iš mūsų įdėjo kūno spalvą, lytį, ūgį svorį, temperamentą, net kai kuriuos įpročius ir troškimus. Bet gimti iš aukšto, reiškia, priimti dvasinį gyvenimą ir protą, kuris keisis į Kristaus protą. Daug laiko žmonės ieškojo žmonijos  problemų sprendimo socialinių reformų dėka, pamiršdami tai, kad kiekvienos problemos šaknis glūdi dvasinėje sferoje. Kai problema išsisprendžia dvasinio pasaulio sferoje, tai atsispindi visose žmonių žemiškojo gyvenimo sferose.

Antras gimimas-tai kūrimo aktas. Dievas paima naujai įtikėjusiojo tikėjimą ir prijungia jį prie  Šv. Dvasios jėgos. Tai atpalaiduoja naujos širdies ir dvasios  gimimą, “...o gimęs iš Dvasios yra Dvasia“. (Jn 3:6).

Antras gimimas yra būtinas kiekvienam

„Kas gali pasakyti: „aš išvaliau savo širdį, aš švarus nuo savo nuodėmės?“ (Pat 20:9). Jeigu Jėzus, kalbėdamas su  Zachiejumi, (vagimi), ir Marija Magdalena, (nusidėjėle), ar tuo vagimi, kuris kabojo šalia Jo ant kryžiaus, būtų pasakęs: „Kas neatgimęs iš naujo, negali matyti Dangaus Karalystės“, visiems būtų aišku, kad šitie blogi žmonės turi pasikeisti, bet viskas buvo ne taip. Jėzus tai pasakė Nikodemui, kuris buvo įstatymo mokytojas, meldėsi po dvi valandas per dieną, pasninkavo du kartus savaitėje, ir skrupulingai laikėsi Mozės doktrinos.

Idėja apie žmogaus  sugebėjimą tobulėti yra visiškai be pagrindo. Antras gimimas - tai ne intelekto pastangos, o dvasinis stebuklas.

Kas atlieka antrą gimimą?

Apaštalas Jokūbas rašo: „Savo valia, Jis mus pagimdė tiesos žodžiu, kad mes būtume kaip ir tam tikrais pradininkais Jo sukūrime“ (Jok 1:18).

Dievo žodyje yra jėga. Jis turi jėgą atnaujinti ir duoti naują gyvenimą. Ji turi jėgą prikelti ir sukurti gilius realius pasikeitimus žmogaus gyvenime. Jėzus Kristus pasakė: „Ir pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvais“. Tiesa Jėzuje, kaip Jis pats pasakė apie Save: „Aš esu kelias ir tiesa, ir gyvenimas“. Jonas rašo: „Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas.“ (Jn 6:63).

Antras gimimas gali įvykti tik per Šventosios Dvasios priėmimą. O tam, kad Jį priimtum, tu turi numirti nuodėmei. Šventoji Dvasia šventa, ir ji gyvens tik tame žmoguje, kuris yra prikeltas Jėzaus Kristaus krauju.

Pranašas Ezechelis  pasakė: “Ir duosiu aš jums naują širdį, ir Dvasią naują duosiu jums: ir paimsiu iš jūsų kūno širdį akmeninę, ir duosiu jums širdį platininę. Įdėsiu į jūsų dvasią Savo Dvasią ir padarysiu tai, kad jūs vaikščiosite mano nurodymais vadovaudamiesi ir laikysitės mano įstatymų“. (Ezechelio 36:26–27).

Antras gimimas ateina tiesiai iš  Šventosios Dvasios, kuri naujai įtikėjusiuose per tikėjimą išlaisvina  gyvenimo  Dvasią.

Antrojo gimimo privalumai


Tik dvasinis žmogus gali matyti Dievo Karalystę. Jo dvasinės akys atvertos, jis gali priimti tai, kas yra paslėpta nuo paprastų žmonių. Paulius pasakė: „Nematė to akis, negirdėjo to ausis, ir neatėjo tai ant žmogaus širdies, ką paruošė Dievas Jį mylintiems.“ (1 Kor 2:9).

Susumuoti iš naujo gimusio žmogaus  privalumus galima taip:

1. Jo dvasinės akys yra atvertos. Nuodėmė apakina žmogų, bet, kai mes priimam Jėzų, mūsų dvasinės akys atsiveria.

2. Jis pereina nuo tamsos į šviesą, nuodėmė veda mus tamsiais koridoriais, atsisukimas veidu į Dievą sugrąžina mus į šviesą  ir nukreipia mus į naują kelią - į šviesos kelią.

3. Jis išeina iš velnio valdžios. Atsistoja po Dievo valdžia. Nuodėmė pavergė žmones ir laiko po šėtono valdžia. Kai mes ateiname pas Jėzų, mes atsistojame po Dievo valdžia.

4. Per tikėjimą į Jėzų  Jis priima nuodėmių atleidimą. Mes tikime, kad už  mūsų nuodėmes mes turime būti nuteisti, bet Jėzus iškentė savo kūnu.

5. Jis gauna paveldėjimą su šventaisiais. Paulius pasakė: „Tas, Kuris savo sūnaus nepagailėjo, bet atidavė Jį už mus visus, kaip su Juo nedovanos mums ir viso kito?“ (Rom 8:32)

Apibendrinimas


Nepriklausomai nuo savo moralinės būsenos, kiekvienam žmogui reikia gimimo iš naujo. Patys mes negalime savęs pakeisti. Antras gimimas įvyksta per Dievo žodį ir Šventąją Dvasią.

Tik per  antrąjį gimimą žmogus įgyja dvasinį matymą. Mums reik gauti  apreiškimą apie naują kūrinį  ir senojo žmogaus mirtį.

Pritaikymas


Apgalvok, ar tu pergyvenai gimimą iš naujo. Apgalvok kokie yra gimimo iš naujo privalumai. Įvertink ar tai veikia tavo gyvenime.

Apgalvok  Jėzaus Kristaus aukos svarbą ant Golgotos kalno. Jei Dievas atidavė Jėzų  tam, kad Jis atpirktų mūsų nuodėmes, su Juo Jis mums duos viską, ko mums reikia.

„Ką į tai atsakyti? Jei Dievas su mumis, tai kas prieš mus? Tas, Kuris  Savo Sūnaus nepagailėjo, bet atidavė Jį už mus visus, kaip su Juo ir nepadovanos mums visko?“ (Romiečiams 8:31-32).

Pasidalink
DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)