RESURSAI
PRANAŠYSTĖS
2015 12 18  18:00
James Maloney
Pranašystė pastoriams, 2011 11 06
James Maloney   Pranašystė pastoriams, 2011 11 06
 
2015.12.18  18.00
Sietlas, JAV
VIDEO (EN):
 
Trukmė: 10:00
117 MB
SANTRAUKA (LT):
 
 
 
 
 Originalas  Vertimas
   
There was the first generation, the first fruits of those that established My Kingdom. Buvo pirmoji karta, pirmieji vaisiai tų, kurie įtvirtino Mano karalystę.
And the foundation was established in the beginning correctly, but then there was allowed a leaven of hypocrisy to come in. Ir pamatai pradžioje buvo sudėti teisingai, bet tada papuolė veidmainiškumo raugas.
And so, it got disjointed and people were fractured and they fled because of the manipulations of so called apostles and so called bishops that used their positions of authority to manipulate. Ir tai skaldė, ir žmonės buvo palaužti, ir jie bėgo  dėl taip vadinamų apaštalų manipuliacijų, taip vadinamų vyskupų, kurie naudojo savo valdžios pozicijas manipuliavimui.
So you come along and you have to pick up the pieces in these peoples lives and raise up a correct foundation. Taigi Jūs ateinate, ir turite surinkti tų žmonių gyvenimo dalis ir pastatyti teisingą pamatą.
Both of you at times have felt completely inadequate – that’s good, because you have been inadequate. Jūs abu kartais jausdavotės visiškai netinkamais (nepilnaverčiais). Tai yra gerai. Nes jūs buvote neadekvatūs.
That’s why I’ve been allowing (that) my spirit to move through you and supernaturally  functionise in your speaking wisdom in supernatural ways that, because you feel inadequacy I’m able to entrust to you that wisdom. Todėl aš leidau savo Dvasiai judėti per jus, ir antgamtiškai veikti per jūsų kalbamą išmintį antgamtiniais būdais, kadangi jūs jautėtės netinkami, aš galėjau patikėti jums šią išmintį.
And you’re just as amazed and shocked as everyone else how things are being ironed out. You’re equalizing where there has been great turbulence, great change. The structure has been faulty. You’re laying a foundation so that I could build upon that foundation and edifice to My glory and to My honor. Ir jus lygiai taip pat nustebinti ir šokiruoti kaip ir visi kiti, kaip viskas išsispręs (susireguliuos). Jus išlyginate (subalansuojate) tai, kur buvo didelis neramumai, didelės permainos. Struktūra buvo klaidinga. Jūs dedate pamatą, kad ant šio pamato Aš galėčiau statyti rūmus Savo šlovei ir Savo garbei.
I’ve called both of you to be like a spiritual nursing father andmother. Aš pašaukiau jus abu kaip dvasinius maitinančius (besirūpinančius) tėvą ir motiną.
My son, I want you to know that before you were even born I knew you in your mother’s womb and I ordained and called you to bear fruit and much fruit. Mano sūnau, Aš noriu kad tu žinotum, kad aš pažinau tave, tavo motinos įsčiose, ir pašventinau ir pašaukiau, kad neštum vaisius ir daug vaisių. 
The times of great pain that you experienced at six years of age, the great pain that you experienced at twelve years of age – the Lord says, this brought brokenness, a humility. Didelis skausmas, kurį tu patyrei, kai tau buvo šeši metai, didelis skausmas, kurį tu patyrei, kai tau buvo dvylika metų, -  sako Viešpats, - palaužė ir pažemino.
And there have been those days, those weeks and months, where I see you just staring out of a window, where it’s raining, dark and dismal, and even with thoughts of just ‘Why should I live? What can I accomplish?’ Ir buvo tos dienos, savaitės ir mėnesiai, kai Aš mačiau tave spoksantį pro langą, kur lyja, tamsu ir niūru, ir net kylant mintimis: kodėl turėčiau gyventi? Ko aš galiu pasiekti?
And so you begin to study book upon book, you begin to read book upon book, you begin to pour into your intellect knowledge, knowledge that I will use and I have used, says the Lord. Ir todėl tu pradedi studijuoti, knygą po knygos, skaityti knygą po knygos. Tu pradedi pilti į savo protą žinias, žinias, kurias Aš naudosiu ir jau naudojau, sako Viešpats.
And then you begin to develop your ability in communications and administrational abilities. Ir tada tu pradedi tobulinti savo gebėjimus bendrauti (komunikuoti) ir administracinius gebėjimus.
The Lord says you’re an elder, you’re a pillar, both of you, established in my temple. When others flee, you will stand. Viešpats sako, - tu vyresnysis, tu esi stulpas, jūs abu įtvirtinti mano Šventykloje. Kai kiti bėga, jūs stovėsite.
You are ingatherers, not scatterers. There’s been too much scattering of the sheep. I’m gonna call you to call forth the sheep, they’re gonna hear my voice. You’re gonna know the voice of the Master, you’re gonna call them forth. Jūs esate surinkėjai, o ne sklaidytojai. Buvo per daug avių sklaidymo. Aš pašauksiu jus, kad jūs sukviestumėte avis, ir jos girdės Mano balsą. Jūs pažinsite Šeimininko balsą, ir jūs sukviesite jas.
There’s gonna be an ingathering and a restoration. Just as the brethren in Joseph’s day came back in the time of the famine and returned, so shall I cause many to turn back in their times of famine and be restored, says the Lord. Vyks surinkimas ir atstatymas. Kaip kad broliai Juozapo dienomis grįžo, bado metu ir, taip Aš daugelį sugrąžinsiu jų bado metu, ir jie bus atstatyti, sako Viešpats.
And there will be no condemnation, there will be no guilt, there will be nothing of that nature. Ir nebus pasmerkimo, nebus kaltės, nieko panašaus nebus.
My son, there has been those men that have tried to take advantage of you to bring a separation within your wife or towards your wife – this was ungodly, this was unclean. Mano sūnau, buvo tie vyrai (žmonės), kurie bandė pasinaudoti tavimi, kad išskirtų tave su žmona ar atskirtų tave nuo žmonos. Tai bedieviška, tai nešvaru.
This is not gonna happen, because this woman is gonna stand with you all the rest of your days, because she is a virtuous woman, she is an Esther that has drawn near unto the Lord, that through her intercessions and through her commitment to the King many people will be saved. Tai neįvyks, nes ši moteris stovės su tavimi per visas likusias tavo dienas. Nes ji yra dora moteris, ji yra Estera, kuri yra arti Viešpaties, ir per jos užtarimą ir per jos atsidavimą karaliui, daug žmonių bus išgelbėta.
Both of you have a great opportunity that’s coming forth. You’re not just gonna be stationed in one area, I’m gonna move you around. Jūs abu turite didelę galimybę, kuri artėja. Jūs neliksite viename regione, Aš kilnosiu jus.
You’re gonna be sent ones with a specific message, with a specific grace message, grace, grace. Jūs būsite pasiųstieji su konkrečia (ypatinga, tam tikra) žinia, su konkrečia malonės žinia, malonės, malonės.
Many mountains in people’s lives are gonna be torn down because you’re gonna have the revelation of grace grace and you’re gonna be able to speak prophetically to those mountains and they will become as a plain, says the Lord. Daug kalnų žmonių gyvenimuose grius dėl to, kad jūs turėsite malonės malonės apreiškimą, ir jūs pranašiškai kalbėsite tiems kalnams, ir jie taps lyguma, sako Viešpats.
Allow me to heal, allow me to restore, allow me to bring you back into the singleness of vision. Leisk man gydyti, leisk man atstatyti, leisk man grąžinti tave į vizijos (pažinimo) vientisumą.
I’m gonna do something totally new. What you’ve been doing is correct, it’s alright, but now in the next three months I’m gonna cause to come down upon you a new fresh direction and it may require even a move, but I’m gonna provide, it’s up me, and you’re gonna find, says the Lord, that I’m gonna break off the previous generation of individuals, men and women that are older, men and women that you looked to, men and women that you entrusted and humbled yourself and submitted to. Aš darysiu kažką visiškai nauja. Tai, ką jūs darėte, yra teisinga, yra gerai, bet dabar per ateinančius 3 mėnesius, Aš tiesiog nuleisiu ant jūsą naują, šviežią kryptį, ir tai gali pareikalauti, netgi kraustymosi (išjudėjimo), bet Aš tai aprūpinsiu, tai iš Manęs, ir jūs matysite, sako Viešpats, kad Aš atskirsiu ankstesnę kartą, vyresnius vyrus ir moteris, vyrus ir moteris, į kuriuos jūs lygiavotės, kuriais pasitikėjote, ir prieš kuriuos nusilenkdavote ir pavesdavote save.
And yet they squelched, the hindered the fullness of the expression of your gifting to come forth because of, out of jealousy; they saw a greater manifestation of power and love in your lives than what they experienced. They should have been rejoicing, but instead they got jealous. Ir jie iš pavydo slopino, trukdė jūsų dovanų pilnatvės reiškimuisi; nes jie matė didesnį jėgos ir meilės pasireiškimą jūsų gyvenime, negu kad kada patyrė patys. Jie turėjo džiaugtis, bet vietoj to jie pavydėjo.
I am removing the old, bringing in the new - you are the new! You are the new! You have the new wine that can only be placed in a new wineskin, so I’m changing the wineskin. Aš patraukiu sena, atnešu nauja – jūs esate nauja! Jūs turite naujo vyno, kuris gali būti patalpintas tik į naujus vynmaišius, todėl aš keičiu vynmaišius.
Prepare yourself, I’m changing the wineskin. I’m changing the wineskin! And I’m gonna give you a whole new generation, says the Lord, that will not even question, will not fight or war, fight against the pricks – they will stand and believe that what has been deposited within your lives, it is for them. Pasiruoškite, Aš keičiu vynmaišius. Aš keičiu vynmaišius. Ir Aš duosiu jums visiškai naują kartą, sako Viešpats, kuri netgi neabejos, nekovos su vėju – jie stovės ir tikės, kad tai, kas įdėta į jūsų gyvenimus, yra jiems.
And you’re gonna see, says the Lord, tremendous miracle breakthroughs. The very thing that you saw in the vision, son, the very thing that you have been believing to happen in your life that has not yet happened. Jūs matysite, sako Viešpats, didžiulį prasiveržimą stebukluose. Būtent tai, ką tu matei regėjime, sūnau, būtent tai, ką tu tikėjai įvyksiant tavo gyvenime, bet tai dar neįvyko.
I’m gonna cause you to have an empathy, sympathy, a love, a compassion, and the very thing that you haven’t seen, you're gonna see in the people’s lives. Aš padarysiu, kad tu turėsi empatiją (atjautą), užuojautą, meilę, gailestingumą, tuos dalykus, kurių tu nematei, bet pamatysi žmonių gyvenimuose.
The restoration of bodies that will be set free and made whole, says the Lord. Atstatymą kūnų, kurie bus išlaisvinti ir vientisi (sveiki), sako Viešpats.
What I have forgiven you of, says the Lord, I forget. You forget it. Move forward. Tai, ką Aš tau atleidau, sako Viešpats, Aš pamiršau. Tu pamiršk tai. Judėk pirmyn.
All things have passed away, all things have become new. It's a new song, it's a new rejoicing. Viskas praėjo, viskas tapo nauja. Tai nauja giesmė, naujas džiaugsmas.
Come on lets bless them right now. Palaiminkim juos tiesiog dabar.
It's the favor of the Lord, because you've surrendered it all to the Lord, you've just given it all, you're emptied, that's it, you have come to the bankruptcy of yourself. Tai Viešpaties palankumas, nes tu viską pavedei Viešpačiui, viską atidavei, ištuštinai save, privedei save prie bankroto.
Now I'm gonna be able to take and use you, says the Lord, in ways that you would have never even thought you could ask, but ask of Me and I will show you great and mighty things which thou (you) has never seen. Dabar Aš galėsiu tave paimti ir  naudoti, sako Viešpats, taip,  kaip tu net nepagalvojai, kad  galima prašyti, bet prašyk Manęs, ir Aš parodysiu tau didelių ir galingų dalykų, kurių tu niekad nematei.
What that means, is there's things that have been all fenced up, held up. I'm gonna open up the gate, I'm gonna open up the gate, hallelujah, I'm opening up the gate! And I'm gonna let out all of those blessings that I have spoken and decreed and prophesied over you. Tai reiškia, kad šitie dalykai buvo uždaryti, sulaikyti. Aš atversiu vartus, Aš atversiu vartus, aleliuja. Aš atversiu vartus. Aš išlaisvinsiu visus tuos palaiminimus, kuriuos aš kalbėjau, skelbiau ir pranašavau jums.
I remember you were in a conference about three years ago, I'm seeing this in the spirit. Aš prisimenu, jūs buvote konferencijoje maždaug prieš tris metus, aš matau tai dvasioje.
And there was an impartation in the word that was spoken. That word is gonna come back to you, hallelujah. Ir buvo perdavimas žodyje, kuris buvo kalbėtas. Tas žodis sugrįš pas jus, aleliuja.

And that revelation that you discussed for two or three hours after the conference in the middle of the night – that is going to be a keynote revelation, that's gonna cause you to build my church and the gates of hell will not prevail. Hallelujah!

Ir tas apreiškimas, apie kurį jūs diskutavote dvi ar tris valandas nakties metu – bus raktiniu apreiškimu, kuris atves jus į statymą bažnyčios, kurios pragaro vartai nenugalės. Aleliuja.

NUORODA
SANTRAUKA
2015 12 18  18:00
Chad & Julia Dedmon
Pranašystė pastoriams 2012-02-19
Chad & Julia Dedmon   Pranašystė pastoriams 2012-02-19
 
2015.12.18  18.00
Signs. Wonders. Miracles.
VIDEO (EN/RU):
 
 
Trukmė: 00:14:13
 
NUORODA
SANTRAUKA
2015 12 18  00:00
Jerame Nelson
For Albert&Polianka and G12LT
Jerame Nelson   For Albert&Polianka and G12LT
 
2015.12.18  00.00
St. Peterburg 2015
VIDEO (EN/RU):
 
 
Trukmė: 00:06:53
 
NUORODA
SANTRAUKA

DRAUGAI

Transformation center
Pastoriai Andrey ir Svetlana Shapovalov
(Sietlas, USA)
http://g12life.org

G12 Globale Vision
Pastoriai Alexander ir Elena Kleninger
(Manhaim, Germany)
www.g12gv.eu
Dangaus Karalystės Misija
Pastoriai Deivis ir Eglė Gribauskai
(Vilnius, Lietuva)